Sunday, July 14, 2024
More

  CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG


  Minh Phan

  Xe cộ

  902-314-6294


  Luân Lê

  Tài chính và kế toán

  647-671-6469


  Khiêm Lê

  Sức khỏe và các loại thuốc không kê đơn

  902-978-0005


  Tony Vu

  Việc làm

  902-218-4602


  Nhiệm Phạm

  Hoạt động doanh nghiệp

  902-218-6116


  Chiến Lý

  Chiến lược kinh doanh

  902-330-2601


  Hai Nguyen

  Giáo dục

  902-916-5146


  Mai Hiền

  Truyền thông quảng cáo

  782-377-3039


  Anne Trần (Lan Anh)

  Quan hệ công chúng

  902-314-8030

  ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

  ĐIỀU LỆ HỘI NGƯỜI VIỆT-PEI

  Mục lục

  CHƯƠNG I: THÀNH PHẦN – TÊN GỌI – TÔN CHỈ – MỤC ĐÍCH

  Điều 1: Thành phần – Tên gọi

  Thành phần: Là hội đồng hương của các cá nhân và gia đình người Việt đã và đang sinh sống, sinh hoạt, học tập tại Tỉnh bang Prince Edward Island (PEI), Canada.

  Tên gọi: “Hội Người Việt – PEI” – The Canadian Vietnamese Association on PEI , viết tắt là VIET.PEI (sau đây được gọi tắt trong điều lệ này là “Hội”).

  Điều 2: Tôn chỉ – Mục đích

  “Hội người Việt – PEI” là một tổ chức xã hội tự nguyện tập hợp các cá nhân, gia đình đồng hương Việt Nam đã, đang sinh sống, làm việc, học tập tại các thành phố, thị trấn thuộc tỉnh bang PEI, hoạt động theo các tôn chỉ mục đích như sau:

  2.1. Kết nối các thành viên đã và đang sinh sống, làm việc, học tập tại PEI;

  2.2. Hỗ trợ Hội viên hội nhập với cuộc sống mới ở PEI;

  2.3. Xây dựng nền tảng phát triển thế hệ tương lai cho cộng đồng;

  2.4. Giữ gìn truyền thống và bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam trong nỗ lực hội nhập với cộng đồng chung của đất nước Canada; và

  2.5. Kết nối cộng đồng người Việt ở PEI với các cơ quan địa phương và các cộng đồng khác.

  CHƯƠNG II: NHIỆM VỤ – QUYỀN HẠN

  Điều 3: Nguyên tắc hoạt động

  3.1. Tuân thủ tuyệt đối luật pháp Canada – đăng ký và hoạt động trong khuôn khổ các quy định của chính quyền sở tại.

  3.2. Giới hạn các hoạt động trong phạm vi xã hội, văn hóa, thể thao, khuyến học, …, không tổ chức hay tham gia các hoạt động chính trị hay tôn giáo.

  3.3. Là tổ chức phi thương mại, tuyệt đối không sử dụng hình ảnh, thương hiệu của Hội cho kinh doanh, thương mại hay các mục đích cá nhân khác.  

  3.4. Hoạt động theo nguyên tắc đồng thuận – thiểu số phục tùng đa số.  Ban quản trị đệ trình Đại hội toàn thể một danh mục các chương trình và quyết sách cần sự chấp thuận của Đại hội toàn thể, và một danh mục khác mà Ban quản trị quyết định nhưng không trái với những quy định đã được Đại hội toàn thể thông qua.

  Điều 4: Quyền hạn

  4.1. Được đại diện chính thức cộng đồng người Việt ở PEI để kết nối với chính quyền sở tại và các cộng đồng khác.

  4.2. Được tổ chức họp mặt, gặp gỡ trực tiếp Hội viên theo định kỳ hằng năm và đột xuất, với mục tiêu tăng cường hỗ trợ, giao lưu cho các cá nhân và gia đình người Việt tại PEI.

  4.3. Được thành lập các kênh truyền thông phục vụ các mục tiêu chung của Hội, được phép cung cấp thông tin, chia sẻ tư liệu, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam và cộng đồng người Việt ở PEI trong khuôn khổ pháp luật của Canada, Việt Nam, và quốc tế.

  4.4. Được vận động tài trợ từ các cá nhân, tổ chức cho các hoạt động của Hội theo qui chế do Ban quản trị đệ trình và được Đại hội toàn thể thông qua.

  CHƯƠNG III: HỘI VIÊN

  Điều 5: Tư cách Hội viên

  Tất cả các cá nhân, gia đình người Việt đã và đang sinh sống, làm việc, học tập tại Tỉnh bang PEI tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện đăng ký tham gia đều được kết nạp vào Hội với tư cách “Hội viên”.

  Điều 6: Hội phí

  Các Hội viên từ 16 tuổi đến 65 tuổi phải đóng hội phí hằng năm để duy trì hoạt động tối thiểu của hội.  Mức phí sẽ được quy định trong Quy chế tài chính do Ban quản trị đệ trình và được Đại hội toàn thể thông qua.

  Điều 7: Quyền lợi Hội viên

  7.1. Được tham gia các hoạt động của Hội.

  7.2. Được đóng góp ý kiến, thảo luận, biểu quyết điều lệ, và các quy chế khác của hội, chất vấn công tác điều hành hoạt động Hội của Ban quản trị.

  7.3 Được bầu cử, ứng cử vào các chức vụ trong Ban Quản trị nếu trên 16 tuổi.

  7.4. Được hỗ trợ từ Hội và các Hội viên trong trường hợp cần thiết và trong khả năng cho phép của Hội và Hội viên.

  Điều 8: Nghĩa vụ Hội viên

  8.1. Tuân thủ điều lệ và các quy chế của Hội.

  8.2. Hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

  8.3. Tham gia sinh hoạt đều đặn và đóng hội phí đầy đủ.

  Điều 9: Chấm dứt tư cách Hội viên

  Tư cách Hội viên sẽ chấm dứt nếu xảy ra một trong các trường hợp sau, sẽ do Ban quản trị quyết định:

  9.1. Không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của thành viên ghi ở điều 8.

  9.2. Hoạt động trái với điều lệ, và các quy chế của Hội, đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn tái phạm.

  9.3. Tự nguyện xin ra khỏi Hội.

  CHƯƠNG IV: CƠ CẤU TỔ CHỨC

  Điều 10: Đại hội toàn thể

  Chịu trách nhiệm và có quyền hạn cao nhất Hội là Đại hội toàn thể với sự tham dự của tất cả Hội viên.  Các quyết định (trừ điều lệ Hội được quy định ở Điều 20) có hiệu lực ngay khi được ít nhất 50% Hội viên có mặt tại Đại hội thông qua.  Đại hội toàn thể họp thường kỳ hằng năm – thời gian tổ chức do Ban quản trị đề xuất và lấy ý kiến của Hội viên.  Ban quản trị có thể triệu tập Đại hội toàn thể bất thường trong các trường hợp đặc biệt khi có hơn 30% Hội viên đề xuất.

  Đại hội toàn thể quyết định các vấn đề sau đây:

  – Điều lệ và các quy chế của Hội

  – Mục tiêu và phương hướng hoạt động của Hội hàng năm

  – Bầu và bãi miễn các thành viên Ban quản trị Hội

  Điều 11: Ban Quản trị Hội là cơ quan quản lý và điều hành hoạt động thường xuyên của Hội giữa các kỳ đại hội, gồm Chủ tịch Hội, (các) Phó Chủ tịch Hội, các Trưởng ban chuyên trách, và các Chi hội trưởng phụ trách các chi hội (nếu có)

  11.1. Chủ tịch Hội: trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm chung về các hoạt động của Hội, là Đại diện phát ngôn chính thức Hội.

  11.2. (Các) Phó chủ tịch Hội: hỗ trợ Chủ tịch Hội điều hành công việc chung của Hội, đảm nhiệm quyền Chủ tịch Hội khi Chủ tịch Hội vắng mặt hay không có khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình trong thời gian chờ bầu Chủ tịch Hội mới.

  11.3. Các Trưởng ban chuyên trách phụ trách các ban với cơ cấu do Ban quản trị trình Đại hội toàn thể quyết định phù hợp với từng giai đoạn phát triển và nhất quán với tôn chỉ mục đích của Hội.

  Mỗi Ban chuyên môn được huy động sự góp sức từ các tình nguyện viên trong số các Hội viên cho các hoạt động của Ban mình.

  • Các Chi hội trưởng phụ trách các chi hội (nếu có): Các chi hội hoạt động nhất quán với điều lệ, tôn chỉ, mục đích của Hội được thành lập theo địa bàn trong trường hợp cần thiết khi được Đại hội toàn thể thông qua. Các Chi hội trưởng phải là thành viên của Ban quản trị Hội.

  Tất cả thành viên tham gia Ban quản trị và các tình nguyện viên giúp việc cho Ban quản trị làm việc hoàn toàn theo nguyên tắc tự nguyện, không có thù lao.

  Điều 12: Nhiệm vụ của Ban Quản trị

  12.1. Điều hành trực tiếp các hoạt động của Hội theo đúng điều lệ và các quy chế đã được Đại hội toàn thể thông qua.

  12.2. Triệu tập, tổ chức các cuộc họp mặt toàn thể thường niên và bất thường của Hội.

  12.3. Báo cáo tổng kết công tác, đề ra phương hướng hoạt động hàng năm, và công khai tài chánh trước Đại hội toàn thể.

  Chức năng và nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Ban Quản trị được quy định chi tiết trong các quy chế riêng của Hội.

  Điều 13: Ban Kiểm soát

  Ban Kiểm soát được Đại hội toàn thể bầu và bãi miễn, có nhiệm vụ soát xét các hoạt động của Ban Quản trị, đảm bảo tổ chức và hoạt động của Hội nhất quán với điều lệ, tôn chỉ, mục đích của hội.  Phạm vi soát xét của Ban kiểm soát bao gồm nhưng không giới hạn: định hướng phát triển, thu chi tài chính, tuân thủ pháp lý và điều lệ Hội, …  Số lượng thành viên của Ban Kiểm soát do Ban quản trị trình Đại hội toàn thể quyết định phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Hội.

  Điều 14: Nhiệm kỳ của Ban Quản trị và Ban Kiểm soát

  Nhiệm kỳ của Ban quản trị và Ban Kiểm soát là hai (2) năm và có thể tái tục nhiều lần nếu được bầu.  Trong nhiệm kỳ, nhân sự có thể được thay đổi phù hợp với tình hình phát triển của Hội.  Thẩm quyền này thuộc về Đại hội toàn thể ghi ở điều 10.

  CHƯƠNG V: THU CHI TÀI CHÍNH

  Điều 15: Các nguồn thu

  Hội hoạt động nhờ vào các nguồn thu chính:

  • Thu thường xuyên: Hội phí

  Thu không thường xuyên: các khoản hỗ trợ từ Hội viên, tài trợ từ các doanh nghiệp, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài hội, và các khoản thu từ các hoạt động gây quỹ của Hội.

  Điều 16: Các khoản chi

  Quỹ hội xuất chi cho các hoạt động thường xuyên và không thường xuyên cho các chương trình dự án được Ban quản trị đề xuất và Đại hội đoàn thể thông qua.

  Điều 17: Quản lý Quỹ

  Quỹ được quản lý theo nguyên tắc kế toán của Canada.  Hằng năm, thu chi tài chánh phải được Ban kiểm soát soát xét và được Ban quản trị báo cáo công khai trước Đại hội toàn thể.

  CHƯƠNG VI: KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT

  Điều 18: Khen thưởng

  Những cá nhân, tập thể là Hội viên có đóng góp xuất sắc cho những hoạt động của Hội hoặc mang lại vinh quang cho Hội được tuyên dương và khen thưởng.  Hình thức khen thưởng cụ thể do Ban Quản trị quyết định.

  Điều 19: Kỷ luật

  Hội viên nào có những ý kiến hoặc hoạt động trái với điều lệ, quy chế đã thông qua, làm phương hại đến uy tín của tổ chức, sẽ bị kỷ luật từ cảnh cáo đến khai trừ khỏi Hội tùy theo mức độ sai phạm.  Hình thức kỷ luật do Ban Quản trị quyết định.

  CHƯƠNG VII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

  Điều 20: Sửa đổi và bổ sung Điều lệ

  Điều lệ có thể được chỉnh sửa, bổ sung để phù hợp với từng giai đoạn phát triển.  Chỉ có Đại hội toàn thể với ít nhất 2/3 Hội viên có mặt thông qua mới có thẩm quyền chỉnh sửa, bổ sung điều lệ này.

  Điều 21: Hiệu lực thi hành

  Điều lệ gồm 7 chương, 21 điều có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội toàn thể thông qua.

  Charlottetown, ngày 28/10/2018

  TM. Ban Quản Trị Hội Người Việt – PEI

  Chủ Tịch Hội

  (Đã ký)

  Nguyễn Đình Nhu

  BAN QUẢN TRỊ: NHIỆM KỲ 2020-2022

  Chiến Lý – Chủ Tịch

  Nhiệm Phạm – Phó Chủ Tịch

  Anne Trần (Lan Anh) – Phó Chủ Tịch

  Eric Phương – Đại diện phát ngôn

  Lan Bùi – Kế toán

  Tony Vu – Hỗ trợ cộng đồng

  Hải Nguyễn – Hỗ trợ cộng đồng