• Cuối tháng 6 vừa rồi, Chính phủ liên bang thông báo gia hạn thêm một tháng (tháng 7) chương trình Hỗ trợ commercial rent cho các business owners.
  • Vui lòng liên hệ với landlord để được hỗ trợ. Landlord apply chương trình này cho tenants thông qua Canada Mortgage and Housing Corporation.
  • Chi tiết: https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/finance-and-investing/covid19-cecra-small-business

LUAN LE, Chartered Professional Accountant, MBA, Master of Finance TAXCARE PROFESSIONAL CORPORATION

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here